Hier vind je de privacy verklaring van LinQsom communicatie. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door LinQsom.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ivonne van Daelen, LinQsom

Inhoud

 1. LinQsom
 2. Doel gegevens
 3. Ontvangers
 4. Opslag periode
 5. Beveiliging
 6. Jouw rechten
 7. Plichten

01.

LinQsom

Je leest op dit moment de privacy verklaring van LinQsom. LinQsom is een coaching bedrijf dat zich richt op het coachen van mensen op allerlei vlak.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door LinQsom verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door LinQsom, neem dan gerust contact op!

ivonne@linqsom.nl | 06 21 901 585

02.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door LinQsom. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven (in de toekomst)

LinQsom stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van LinQsom. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met LinQsom via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en probleemomschrijving.

Analytics

De website van LinQsom verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die eventueel worden aangegaan. Volgt er geen coaching traject dan zullen je gegevens in overleg met jou verwijderd worden.

 

03.

Ontvangers (in de toekomst)

De gegevens die LinQsom ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

04.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door LinQsom, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven (in de toekomst)

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@LinQsom.nl.

 

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met LinQsom via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door LinQsom of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar LinQsom. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van LinQsom privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij LinQsom vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met LinQsom. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door LinQsom.

(in de toekomst) Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij LinQsom opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient LinQsom al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij LinQsom vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Zorg voor ZZP, als je vindt dat LinQsom niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat LinQsom jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via ivonne@linqsom.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07.

Plichten

LinQsom verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een hulpverleners belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het regelen van de juiste hulp.

Ingeval van een toekomstige nieuwsbrief, is je e-mailadres bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan LinQsom de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met LinQsom met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het doorsturen naar een psychiater, psycholoog, arts of collega coach), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

LinQsom behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer LinQsom dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van LinQsom te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

LinQsom

Ivonne Scherpenisse-van Daelen

Certified Effortless Coach

+31(0)6 21 901 585

AVG LinQsom

Verwerking persoonsgegevens
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Indien LinQsom bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. LinQsom vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

LinQsom verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

LinQsom zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal LinQsom op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

LinQsom heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. LinQsom neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen LinQsom

Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal LinQsom zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

LinQsom zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan LinQsom zullen worden aangeleverd.

LinQsom zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

De verplichtingen van LinQsom die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van LinQsom.

LinQsom zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

LinQsom zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

LinQsom mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

LinQsom zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

De toegestane verwerkingen zullen door LinQsom worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

LinQsom is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan LinQsom zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is LinQsom niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.

Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

Opdrachtgever verleent LinQsom hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

Op verzoek van Opdrachtgever zal LinQsom Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

LinQsom zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en LinQsom zijn overeengekomen. LinQsom staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

LinQsom zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

LinQsom staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. LinQsom zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan LinQsom ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal LinQsom, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. LinQsom spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal LinQsom meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan LinQsom, zal LinQsom het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van LinQsom voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal LinQsom hieraan meewerken en kan LinQsom hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle Persoonsgegevens die LinQsom van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. LinQsom zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Duur en opzegging

De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Na beëindiging van de Bijlage vernietigt LinQsom de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Disclaimer

Artikel 1 definities

Website: linqsom.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Linqsom de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Linqsom werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Linqsom geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Linqsom biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Linqsom is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

Linqsom verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Linqsom kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Linqsom zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Linqsom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.