Artikel 1. Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen LinQsom en haar klanten.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door LINQSOM

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na genoemde termijn bindt LinQsom niet.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en LinQsom komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open-inschrijvingen’ door verzenden van het online aanmeldformulier of door verzenden van een bestelling via de webshop.

Artikel 3. Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een workshop of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren.

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de workshop of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de workshop of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de workshop of coaching is de opdrachtgever verplicht het overeengekomen bedrag volledig te betalen.

3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de workshop of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de workshop of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering door LINQSOM

4.1 LinQsom heeft in geval van een workshop met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan LinQsom. betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4.2 LinQsom heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

4.3 LinQsom gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

Artikel 5. Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal LinQsom steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke LinQsom noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever LinQsom apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die LinQsom aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Artikel 7. Prijs

7.1 De prijzen van LinQsom zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeldt en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft LinQsom toch het recht BTW in rekening te brengen.

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door LinQsom anders is aangegeven, dient betaling van de door LinQsom verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.

8.2 De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

8.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd, of, indien de opdrachtgever niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf optreedt, de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Indien LinQsom in geval van wanprestatie door de opdrachtgever zelf tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat of hier een derde voor inschakelt, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Het gaat daarbij om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 incassokosten (Stbld 2012, 141).

Artikel 9. Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht op de door LinQsom uitgegeven brochures, werkboeken etc. en het trainings- en cursusmateriaal berust bij LinQsom, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LinQsom zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van LinQsom is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering, zij is niet aansprakelijk voor schade die het uit te keren bedrag overschrijdt. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten. LinQsom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

10.2 LinQsom is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart LinQsom en haar medewerkers of externe partijen die in naam van LinQsom training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door LinQsom (op)geleverde wordt gemaakt.

Artikel 11. Bedenktijd

11.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.

Artikel 12. Klachtenregeling

12.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen twee weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Hiervoor hebben wij ons aangesloten bij de klachtenregeling en geschilleninstantie Zorg voor ZZP.    De procedure vind u hier (hier linken naar de andere bijlage – de ZZP klachtenregeling).

Artikel 13. Geschillen

13.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

13.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

13.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van LinQsom.